Stichting 'HIM' - 'HOP International Ministries'

Op 28 januari 2019 is Stichting ‘HIM’ - ‘HOP International Ministries’ opgericht.

Sinds 2009 zijn er vele activiteiten onder de naam ‘House of Prophets’ zoals het organiseren van conferenties, geloofsopbouwende samenkomsten, cursussen en zendingsreizen.   Het hoofddoel van dit werk is het uitdragen van de profetische bediening, het ondersteunen van profetisch geroepen mensen en de profetische gaven naar de hele kerk te brengen.

Door de jaren groeiden deze activiteiten zowel in binnen- als buitenland zodanig dat het inrichten van een meer gestructureerde, professionele en efficiënte organisatie noodzakelijk bleek.

Doel van de Stichting

Het doel van de stichting is het ondersteunen van het werk en missie van 'HOP' (‘House of Prophets’).

Het doel en de roeping van 'HOP' is mensen in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus en de realiteit van God te demonstreren en voor allen toegankelijk te maken door de levensveranderende realiteit van de Heilige Geest.  HOP wil mensen helpen God werkelijk te kennen en te ervaren.

We ondernemen daarvoor zendingsreizen, naast jaarlijkse meetings en conferenties / seminars in Nederland en de Europese buurlanden.  We zijn ook deeltijds actief in Azië, op dit moment met name in Filipijnen wat later uitgebreid wordt naar andere landen in die regio. Dit alles door middel van alle wettelijk toegelaten middelen.

U kan het beleidsplan van onze stichting en de doelen voor de volgende jaren hier vinden.

Gegevens Stichting

Naam:  Stichting HOP International Ministries (HIM)

RSIN:  859826260

Nummer KvK :  4253751

Postadres:  Van Coehoornstraat 14, 4143BK Leerdam

E-mailadres:  [email protected]

Website:  www.houseofprophets.eu

Bankrekening:  NL23 INGB 0006 2211 86

Het Bestuur van de Stichting

Voorzitter:  Erik van Rossum

Secretaris/Penningmeester:  Tijmen Duijst

Bestuurslid:   Sharon Dikmans

Taken:  Ondersteuning secretariaat, planning, beheer bankrekening

Alle bestuursleden helpen met ondersteunende taken: ondersteuning van het secretariaat, waaronder notuleren, bijeenroepen vergaderingen, verzorgen van de boekhouding.

 

Taken Bestuur

Het Bestuur overlegt, samen met de uitvoerend directeur, over alle projecten en voorziet deze van een eventuele goedkeuring. Het Bestuur geeft daarbij tevens aan op welke wijze de inkomsten van de Stichting over de projecten worden verdeeld. Een batig saldo in enig jaar wordt door het Bestuur als reserve aangemerkt. Deze reserve zal aangewend worden om de continuïteit van de werkzaamheden in de tijd te borgen.

Uitvoerend directeur:  Werner van Suetendael

Taken uitvoerend directeur:  de dagelijkse leiding van de Stichting.  Verantwoordelijk voor PR en media (website, nieuwsbrief, contacten pers, opstellen jaaroverzicht).  Draagt zorg voor overzicht, ondersteuning van het Bestuur waar nodig, de uitwerking en uitvoering van de zendingsprojecten.

Werner is ook een lokale zendeling die door de Stichting ondersteund wordt.  Het Bestuur stelt jaarlijks het bedrag aan levensonderhoud vast van de directeur alsmede de middelen noodzakelijk voor een goede  uitvoering van zijn werkzaamheden.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen winstoogmerk.  Alle inkomsten komen volledig ten goede aan het doel van de stichting.  Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Zoals besloten op de bestuursvergadering van 7 december 2021:

  1. De directeur van de Stichting ontvangt maandelijks een vergoeding voor verrichte werkzaamheden van maximaal € 1000,-
  2. De uitvoerend directeur heeft de bevoegdheid de Stichting te binden tot een bedrag van € 1500,-
  3. Voor projecten en transacties waarbij hogere bedragen gemoeid zijn is goedkeuring van het bestuur noodzakelijk.

Financiën 2019-2020

De stichting heeft pas inkomsten op haar rekening vanaf 2021. Daarom is er geen jaarverslag voor 2019 en 2020. Vanaf 2021 heeft de stichting inkomsten en activiteiten. In het verslagjaar 2021 komen we, mede gezien alle uitzonderlijke omstandigheden, op deze situatie terug.