ONLINE CONFERENTIES 2021

18 & 19 September 2021 - Online ZOOM Seminar:  5-Fold Ministry

INFO English

 • Online ZOOM conference
 • ENGLISH spoken
 • 18-19 September 2021
 • All times are Northern Ireland timezone:  UTC +1, BST  (below other timezones)
 • 2 days = 3 seminars
 • OPEN to all
 • FREE conference
 • You are free to contribute as blessing & support
 • Registration:  Mansi McCambridge
 • [email protected]
 • After registration you receive our email
 • with participation confirmation and the LINK to join.

INFO Nederlands

 • Online ZOOM conferentie

 • ENGELS gesproken

 • 18-19 September 2021

 • Alle tijden zijn Noord Ierland tijdzone: UTC +1, BST  (onderaan INFO andere tijdzones)
 • 2 dagen = 3 seminars

 • OPEN voor allen

 • GRATIS conference

 • U bent vrij om bij te dragen als zegen en ondersteuning van het werk

 • Registratie:  Mansi McCambridge

 • [email protected]

 • Na registratie ontvangt u onze email meet bevestiging van deelname en de LINK om deel te nemen.

CONFERENTIE:  'De 5-VOUDIGE BEDIENING'
Georganiseerd door 'EAS' - 'Europese Apostolische Top'

'EAS' is een beweging van Europese leiders om de HELE kerk te dienen.  Wij zijn een groep mensen die willen samenwerken omdat WE SAMEN ZOVEEL MEER KUNNEN DOEN!

Sinds 2020 heeft onze HOP bediening zich bij hun doel aangesloten.  Door de apostolische en profetische roeping en zalving op onze bediening kunnen we bijdragen aan dit belangrijke initiatief om LEIDERS IN EUROPA OP TE RICHTEN.

De leden van EAS zijn degelijke mensen en het is een zegen en een voorrecht om hen te dienen in dit belangrijke initiatief.  De oprichtster en leider is Paivi Haikkilä uit Finland.  Zij heeft een 'door God gegeven' visie om dit te doen.

In het verleden, God gehoorzaam en gedreven door de Heilige Geest, richtte ze een gebedsleger op in Finland en zag een verbazingwekkend resultaat in haar land. Nu is ze gefocust op Europa en heeft ze een uitstekende werkwijze om samen te werken met tientallen bedienaars en pastors om dit mogelijk te maken.

'EAS' heeft nu groepen en conferenties in o.a. Finland, Oostenrijk, Noord-Ierland.  Daarnaast zijn er nog veel meer plaatsen in ontwikkeling. Zelfs Afrikaanse leiders werken mee in hun visie om Afrika te bereiken door beter leiderschap.

____________________________


'De 5-VOUDIGE BEDIENING'

Jezus leidt Zijn kerk door mensen die Hij ons geeft.  Het heet 'De vijfvoudige bediening':  Apostel, Profeet, Evangelist, Leraar, Herder.

 • Wie zijn zij?
 • Waarom worden ze gegeven?
 • Wat doen ze?
 • Hoe werken ze samen?
 • Hoe werkt het in de realiteit?
 • Hoe ziet de ECHTE NT-kerk eruit? 

ONTDEK WIE JE BENT
LEER hoe het werkt
Als God je roept is dit voor jou!

Deze conferentie zal je helpen en je VISIE geven voor Gods manier om Zijn kerk en Zijn Koninkrijk te bouwen en hoe JIJ betrokken kunt zijn bij Zijn eeuwige en internationale plan.

Dit seminar is OPEN voor iedereen die wil leren en een betere dienaar van God wil worden.

TRAIN JEZELF
LEER VAN ANDEREN
ONTVANG WAT JE NODIG HEBT OM DIT TE DOEN!

CONFERENCE:  'The FIVE FOLD MINISTRY'
Organised by 'EAS' - 'European Apostolic Summit'

'EAS is a movement of European leaders to serve the WHOLE church.  We are a group of people that want to work together because TOGETHER WE CAN DO SO MUCH MORE!

Since 2020 our HOP ministry joined their cause, through the Apostolic & Prophetic call and annointing on our ministry we can ad to this important initiative to RAISE LEADERS in EUROPE.

The members of EAS are great people and it's a blessing and a privilege to serve them in this important initiative.  The founder and leader is Paivi Haikkilä from Finland.  She has a 'God given' vision to do this.

In the past, obeying God and driven by the Holy Spirit, she raised a prayer army in Finland and saw an amazing result in her nation.  Now she is focused on Europe and has an excellent way to work together with dozens of ministers and pastors to make this happen.

'EAS' now have groups and conferences in Finland, Austria, Northern Ireland and other nations nin Europe.  Many more places are in development.  Even African leaders are joining to their benefit in their vision to reach Africa through better leadership.____________________________


'The FIVE FOLD MINISTRY'

Jesus leads His church through people He gives to us.  It's called 'The Five fold ministry':  Apostle, Prophet, Evangelist, Teacher, Shepherd.

 • Who are they?
 • Why are they given?
 • What do they do?
 • How do they work together?
 • How does it work in reality?
 • What does the REAL NT church look like?

DISCOVER WHO YOU ARE
LEARN how it works
If God called you this is for you!

This conference will help you and give you VISION for Gods way to build His church and His Kingdom and how YOU can be involved in His eternal and international plan.

This seminar is OPEN for everyone that wants to learn and become a better servant of God 

TRAIN YOURSELF
LEARN FROM OTHERS
RECEIVE WHAT YOU NEED TO DO THIS!

AGENDA - TIJDZONES

Seminar 1
- Päivi Heikkilä
- Waarom zond Jezus de 5 bedieningen?

Zaterdag 18 September
EU N.I.  10.30u am - 12 pm
EU NL/B.  11:30 am - 1 pm
USA  5.30 am - 7 am EST
USA  2:30 am - 4 am PST
Philippines  5.30 pm - 7 pm


Seminar 2

- Werner Van Suetendael
- Wat zijn de 5 bedieningen en hoe functioneren ze samen?

Zaterdag 18 September
EU N.I.  2 pm - 3:30 pm
EU NL/B.  3 pm - 4:30 pm 
USA:  9 am - 10:30am EST
USA:  6 am - 7:30 am PST
Philippines:  9 pm - 10:30 pm

Seminar 3
- Tuomo Salonen
- Hoe doen we dit in de praktijk?

Zondag 19 September
EU:  N.I.  2 pm - 4 pm
EU NL/B.  3 pm - 5 pm
USA:  9am - 11 am EST
USA:  6 am - 8 am PST
Philippines:  9 pm - 11 pm

AGENDA - TIMEZONES

Seminar 1
- Päivi Heikkilä
- Why did Jesus send the five ministries?

Saturday September 18
EU N.I.  10.30u am - 12 pm
EU NL/B.  11:30 am - 1 pm
USA  5.30 am - 7 am EST
USA  2:30 am - 4 am PST
Philippines  5.30 pm - 7 pm


Seminar 2

- Werner Van Suetendael
- What are the five ministries and how do they function together?

Saturday September 18
EU N.I.  2 pm - 3:30 pm
EU NL/B.  3 pm - 4:30 pm 
USA:  9 am - 10:30am EST
USA:  6 am - 7:30 am PST
Philippines:  9 pm - 10:30 pm

Seminar 3
- Tuomo Salonen
- How to do this in reality?

Sunday September 19
EU:  N.I.  2 pm - 4 pm
EU NL/B.  3 pm - 5 pm
USA:  9am - 11 am EST
USA:  6 am - 8 am PST
Philippines:  9 pm - 11 pm

Saturday MAY 22° 2021 - Online Prophetic Minstry School

Saturday MAY 8° 2021 - National Day of Prayer for the NATIONS

CONFERENCE: MAY 8° 2021
‘National Day of Prayer for the NATIONS’

LIVE STREAM on FB
INSPIRING LIVE CONFERENCE!

Subject:  PRAYER & MISSIONS

Interview. Testimonies. Teaching. Prophecy. Prayer. Missions.

Host Christy Schippers.
Prophet Intercessor.  Founder of 'National Day of Prayer for the Netherlands'

Guestspeaker:  Werner Van Suetendael

God will speak to you!

'DAY OF PRAYER for the NATIONS'

De 'DAY OF PRAYER for the NATIONS' is een jaarlijkse gebedsconferentie georganiseerd door Christy Schippers, een profetes & voorbidster uit Nederland.  Een event / conferentie met vele sprekers, onderwijs en voorbede / gebed voor het land.

Dit jaar is het online en is er 1 sessie per spreker.  Deze zaterdag ben ik de gast spreker en zal getuigenissen delen, onderwijs geven, profeteren en online voor mensen bidden.

Onderwerp:  GEBED & MISSIE ERVARINGEN

 • Zaterdag 8 mei 2021
 • EU:  B/NL 13u - 1pm EST
 • USA:  7am EST
 • USA:  4am PST
 • Azië/Filippijnen:  7pm
 • FB LIVE STREAM op mijn persoonlijke FaceBook:  KLIK op KNOP naast de afbeelding
 • GRATIS conferentie
 • LIEFDE GAVE voor ZENDING
 • Interview & getuigenissen missies
 • Profetisch apostolisch onderwijs
 • Profetie en gebed

God zal tot U spreken!

‘DAY OF PRAYER FOR THE NATIONS’

The ‘DAY OF PRAYER FOR THE NATIONS’ is an annual prayer conference organised by Christy Schippers, a prophet & intercessor from the Netherlands.  An event / conference with many speakers, seminars and intercession / prayer for the nations.

This year it is online and 1 session per speaker.  This saturday I am the guest speaker and will share testimonies, teach, prophesy & pray for people online.

Subject:  PRAYER & MISSIONS EXPERIENCE

 • Saturday MAY 8° 2021
 • EU:  B/NL 13u - 1pm EST
 • USA:  7am EST
 • USA:  4am PST
 • Philippines:  7pm 
 • FB LIVE STREAM on my personal FB:  CLICK on BUTTON beside the image
 • FREE conference
 • LOVE GIFT for MISSIONS 
 • Interview & testimonies missions
 • Prophetic apostolic teaching
 • Prophecy & prayer

God will speak to you!

February 13° & March 21° 2021 - Apostolic School:  'The ministry of the Prophet'