Beleidsplan stichting 'HOP International Ministries'  2020-2023

1. Inleiding

Op 28 januari 2019 is Stichting ‘HIM’ - ‘HOP International Ministries’ opgericht (hierna te noemen de Stichting).  Voor deze oprichting waren er al sinds 2009 activiteiten onder de naam ‘House of Prophets’ zoals evangelieverkondiging, het organiseren van conferenties, geloofsopbouwende samenkomsten, cursussen en zendingsreizen.   Het uitdragen van de profetische bediening was hierin altijd een hoofddoel.

Door de jaren groeiden deze activiteiten zowel in binnen- als buitenland. Zodanig dat het inrichten van een meer gestructureerde, professionele en efficiënte organisatie noodzakelijk bleek.

2. Doel van de Stichting

Het doel van de stichting en de HOP (‘House of Prophets’) missie is mensen in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus en de realiteit van God te demonstreren en voor allen toegankelijk te maken door de levensveranderende realiteit van de Heilige Geest.  HOP wil mensen helpen God werkelijk te kennen en te ervaren.

We ondernemen daarvoor zendingsreizen, naast jaarlijkse meetings en conferenties / seminars in Nederland en de Europese buurlanden.  We zijn ook deeltijds actief in Azië, op dit moment met name in Filipijnen wat later uitgebreid wordt naar andere landen in die regio. Dit alles door middel van alle wettelijk toegelaten middelen.

3. Stichting HIM tracht dit doel te verwezenlijken door de volgende activiteiten:

- Het organiseren van meetings, cursussen, seminars en conferenties.

- Het uitdragen van het evangelie in binnen- en buitenland.

- Het ondersteunen van bestaande kerken en christelijke instellingen.

- Samenwerking met andere organisaties en kerken.

- Het gebruikmaken van alle media- en communicatiemiddelen zoals audio en video, internet, radio en televisie; het uitgeven van cursussen en boeken.

- Het organiseren van humanitaire activiteiten in het buitenland zoals hulpverlening in ontwikkelingslanden in de meest brede zin van het woord.

4. Inkomsten

De Stichting tracht dit doel financieel te bereiken door:

1. Het verwerven en beheren van fondsen waaruit middelen, mensen en projecten kunnen worden betaald.

2. Het verwerven van inkomsten door activiteiten zoals het organiseren van conferenties, meetings en cursussen.  Daarnaast wordt er ondersteund door giften, donaties en partnerbijdragen.

3. Het verrichten van alle (rechts)handelingen die samenhangen met de  onder 1 en 2 genoemde punten of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting doet dit zonder winstoogmerk. Alle inkomsten dienen volledig ten goede te komen aan het doel van de stichting. Het Bestuur heeft hierover expliciet een besluit genomen. Het Bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Het bestuur van de Stichting is op grond van de statuten verplicht een zodanige administratie te voeren en de boekhouding op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de besteding van de opgebrachte middelen en de rechten en verplichtingen van de Stichting bekend kunnen zijn. Jaarlijks zal het bestuur hiervan verantwoording afleggen.

Op dit moment is niet of nauwelijks sprake van vermogen in de stichting. Het bestuur streeft ernaar een zeker vermogen op te bouwen om de continuïteit van de werkzaamheden in de tijd te borgen. Daarnaast stelt het Bestuur jaarlijks een begroting op, op basis van de te verwachten inkomsten en de geplande activiteiten.

5. Activiteiten Stichting

Hoewel de Stichting begin 2019 opgericht werd, zijn door bestuurswisselingen maar vooral door de Coronacrisis vertragingen opgetreden in de verdere opbouw van de Stichting. De ingestelde maatregelen, vooral de lockdown, de ingestelde reisbeperkingen maar ook de inreisverboden van andere landen hebben de Stichting parten gespeeld.  Eerst medio 2021 is de draad weer opgepakt en zijn een aantal maatregelen genomen.

6. Activiteiten 2021

- Het verwerven van inkomsten. Het voornemen is om dit en volgende jaren vooral in te zetten op het werven van donateurs. Het doel is om tenminste 150 á 200 donateurs-partners te werven. Op dit moment staat de teller op 40 donateurs. Ook zullen eenmalige fondsenwervingsacties gehouden worden om specifieke projecten mogelijk te maken. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om middels het geven van online-cursussen, zoom-meetings, seminars en ondersteuning van kerken in Nederland en buitenland inkomsten te genereren.

- Het Bestuur hoopt voor het eind van dit jaar op toekenning van de ANBI-status door de belastingdienst.

- Eén van de prioriteiten van het Bestuur is het aanpassen van de website van de Stichting. Daarmee hoopt het Bestuur adequaat te voldoen aan de publicatieplicht conform de ANBI-regeling

- Vaststellen door het Bestuur van een Bestuursreglement, waarin de rechten en verplichtingen, haar verantwoordelijkheden en de relatie tot de uitvoerend directeur worden vastgelegd. Voor het eind van 2021 is dit afgerond.

- Het bestuur zet in op het werven van onbetaalde vrijwilligers om een aantal taken binnen de Stichting uit te voeren.

- Op de Filipijnen worden vele relaties gebouwd met lokale pastors en kerken doorheen het hele land. We ondersteunen hen in hun kerken, kleinschalige lokale projecten en het opzetten van lokale conferenties. Zo hebben we op deze manier een kerk geholpen met een internationale actie om hun eigen gebouw aan te kopen. Op deze wijze ondersteunen we ook sociale projecten van alle aard zoals een plan voor de aanleg van een waterleiding en openbare toiletten in een heel arme regio.

- We hebben vele uitnodigingen in het hele land en daarom is de eerste prioriteit de aankoop van een geschikte auto om deze Filipijnse binnenlandse zending uit te voeren.  Sinds maart 2021 zijn we intensief op zoek naar een auto. Een fondsenwerving actie is daarvoor opgestart.

- Er is samenwerking met andere Europese en internationale organisaties.  Een voorbeeld is bv deelname aan ZOOM-seminars van de ‘European Apostolic Summit for Governmental Reformation of the Church of Christ’ (EAS).  Sinds 2020 is de Stichting hierbij aangesloten.  De ‘EAS’ kan gezien worden als een initiatief om de HELE kerk en haar leiders te dienen.  Een deel van het seminar programma wordt door ons verzorgd.  Op dezelfde wijze is er een samenwerking met meerdere organisaties om onze ervaring door te geven en zo meer mensen te ondersteunen.

7. Activiteiten 2022 e.v.

- Verdere uitbouw van de administratieve organisatie van de Stichting conform de regels van Good Government.

- Uitbreiding van het kantoor en mediastudio in de Filipijnen. Doel is het in eigen beheer produceren van video's en uitzendingen waaronder online seminars. Hiervoor is er sinds 2020 gewerkt aan een mobiele studio om zowel in vaste studio’s als op verplaatsing videoproducties te kunnen maken.

- Het werven van meer vrijwilligers voor het uitvoeren van specifieke taken zoals bijhouden en uitbouw van onze media, IT en administratie van de Stichting

- Schrijven van cursussen en boeken om het zendingswerk en de ondersteuning van kerken e.d. te verbeteren.

- Verder uitbouwen van de website d.w.z. het toevoegen van functies om de band met donateurs en belangstellenden te vergroten alsmede de inzichtelijkheid van ons werk.

8. Zendingsdoelen:

- Verdere uitbouw binnenlandse zending op de Filipijnen. Daaronder valt ook de steun aan lokale pastors en zendelingen, het opzetten van lokale evangelisatiecampagnes en conferenties.  Vanaf we de zendingsauto kunnen aanschaffen kan dit van start gaan.

- We richten ons ook op zendingsreizen naar een aantal Aziatische landen zoals Indonesië, Myanmar, Hong Kong, Zuid-Korea, Australië en Nieuw Zeeland waarvoor al enkele jaren contacten gelegd werden.

- We plannen enkele internationale reizen per jaar binnen Azië, naar de USA en minimaal 2 jaarlijkse reizen naar Europa om het werk in onze landen te onderhouden en uit te breiden.

- Verdere uitbouw van ondersteunende activiteiten in Nederland en de omringende landen in Europa, gericht op bemoediging, evangelisatie en training van kerken en organisaties.  Er zijn uitnodigingen en concrete plannen voor Finland, Oostenrijk en Italië.

- We onderzoeken de mogelijkheden tot lokale hulpverlening in de Filippijnen.  Voorbeelden zijn bijv. een waterzuiverings en drinkwater project en een sanitair project voor de aanleg van openbare toiletten in een woonwijk waar we met een lokale pastor samenwerken. Een voorbeeld is het opzetten en/of ondersteunen van een weeshuis waarvoor de eerste verkennende stappen al in 2019 gezet.